Zyrtec 10mg

Zyrtec 10mg

Zyrtec có tác động đối kháng mạnh, kéo dài, và đặc biệt chon loc trên các thụ thể H1.
Zyrtec làm giảm đáng kể đáp ứng hen suyễn đối với histamine. Zyrtec ức chế sự di chuyển ở mô của các tế bào viêm ái éosine trong một vài chứng nổi mề đay.
Trong các nghiên cứu lâm sàng, tác dụng của Zyrtec trên hệ thần kinh trung ương không khác so với placébo. Điều này cũng đươc ghi nhận trong các khảo sát điện não đồ, các test tâm thần và các test trên sự tập trung.

Leave a Reply