Zyprexa

Zyprexa

Olanzapine là thuốc chống loạn thần có hoạt tính dươc lý hoc rộng trên một số hệ receptor.
Trong các nghiên cứu tiền lâm sàng, olanzapine có ái lực (Ki ; < 100 nM) với các receptor của serotonin 5 HT2A/2C, 5 HT3, 5 HT6 ; dopamine D1, D2, D3, D4, D5 ; muscarinic M1-M5 ; adrenergic a1; và histamine H1. Các nghiên cứu về hành vi động vật cho thấy olanzapine có tác dụng đối kháng với 5HT, với dopamine, và kháng cholinergic, phù hơp với khả năng gắn kết vào các receptor. Olanzapine có ái lực mạnh hơn với receptor của serotonin 5HT2 in vitro so với D2 và hoạt tính 5HT2 in vivo mạnh hơn so với hoạt tính D2.

Leave a Reply