Zantac 50

Zantac 50

Ranitidine đươc hấp thu nhanh chóng sau khi tiêm. Nồng độ tối đa trong huyết tương thường đạt đươc trong vòng 15 phút sau. Ranitidine đươc đào thải qua thận chủ yếu dưới dạng tự do và một lương nhỏ dưới dạng các chất chuyển hóa. Chất chuyển hóa chính là N-oxyde và còn một phần nhỏ hơn là S-oxyde và déméthyl ranitidine. Sự thu hồi trong nước tiểu sau 24 giờ của ranitidine tự do và chất chuyển hóa chính của nó là vào khoảng 75% sau khi tiêm tĩnh mạch

Leave a Reply