Zantac tab 150

Zantac tab 150

Ranitidine đươc hấp thu nhanh chóng sau khi uống. Nồng độ tối đa trong huyết tương thường đạt đươc trong vòng 2 giờ. Sự hấp thu không bị giảm đáng kể bởi thức ăn hay các thuốc kháng acide. Thời gian bán hủy trung bình của ranitidine vào khoảng 2 giờ. Ranitidine đươc đào thải qua thận chủ yếu dưới dạng tự do và một lương nhỏ dưới dạng các chất chuyển hóa. Chất chuyển hóa chính là N-oxyde và còn một phần nhỏ hơn là S-oxyde và déméthyl ranitidine. Sự thu hồi trong nước tiểu sau 24 giờ của ranitidine tự do và chất chuyển hóa chính của nó là vào khoảng 40% với dạng thuốc uống.

Leave a Reply