Xatral SR 5 mg

Xatral SR 5 mg

Alfuzosine là một dẫn xuất của quinazoline, có hoạt tính khi dùng đường uống.
Đây là chất đối kháng chon loc trên các thụ thể a1-adrénergique hậu sinap.
Kết quả các nghiên cứu dươc lý in vitro đã khẳng định tính chuyên biệt của alfuzosine đối với các thụ thể tại tam giác bàng quang, niệu đạo và tuyến tiền liệt.

Leave a Reply