Vibtil

Vibtil

Các muối khoáng : kali, calci, magne, mangan
Các aminoacid : alanine, tryptophan
Các vitamin : vitamin C, B1
Các chất carbonhydrate : glucose, fructose, galactose
Các tannoids và polyphenol : nhóm này bao gồm các chất hóa hoc tạo nên phần lớn đặc tính y hoc của dác gỗ cây Lin-đen. Bao gồm : caffeic acid, coumaric acid, chlorogenic acid, esculosides và fraxosides.
Các chất lipid : Oleic acid, linoleic acid, tiliadin.

Leave a Reply