Microlax Bébé

Microlax Bébé

cho 1 ống Microlax Bébé
Sorbitol 70%, dạng tinh thể 2,679 g
Sodium dưới dạng citrate 270 mg
Sodium dưới dạng laurylsulfoacétate 27 mg

Leave a Reply