Calcium Corbière

HAÎNG SAÍN XUÁÚT: Sanofi Synthelabo Vi
NHOÏM THUÄÚC: Dinh dæåîng, chuyãøn hoïa
THAÌNH PHÁÖN: cho 1 viãn
Calcium glucoheptogluconate 1 g
Acide ascorbique (vitamine C) 1 g
Coleïcalcifeïrol (vitamine D3) 0,05 mg (2000 UI)
Nicotinamide (vitamine PP) 0,1 g
DÆÅÜC LÆÜC
Chäúng mãût nhoûc : cung cáúp vitamine vaì calci.
Thäng tin trãn web chè coï tênh tham khaío
CHÈ ÂËNH: Duìng âiãöu trë triãûu chæïng suy nhæåûc chæïc nàng.
CAÏCH DUÌNG: Viãn neïn suíi boût :
- Ngæåìi låïn vaì thiãúu niãn : 1-2 viãn/ngaìy. Âãø thuäúc tan hoaìn toaìn trong ly næåïc. Traïnh duìng thuäúc sau 17 giåì.
TAÏC DUÛNG PHUÛ: THÁÛN TROÜNG LUÏC DUÌNG
Liãn quan âãún vitamine D : læu yï nguäön cung cáúp vitamine D coï thãø coï tæì caïc nguäön khaïc.
TÆÅNG TAÏC THUÄÚC
Tháûn troûng khi phäúi håûp :
- Caïc cycline : laìm giaím háúp thu caïc cycline åí âæåìng tiãu hoïa, do âoï nãn uäúng 2 loaûi thuäúc caïch nhau trãn 2 giåì.
- Digitalis : nguy cå gáy räúi loaûn nhëp. Theo doîi lám saìng vaì nãúu cáön, kiãøm tra âiãûn tám âäö vaì näöng âäü calci huyãút.
- Diphosphonate : nguy cå laìm giaím háúp thu diphosphonate åí âæåìng tiãu hoïa. Do âoï nãn uäúng hai loaûi thuäúc caïch nhau trãn 2 giåì.
Nãn cán nhàõc khi phäúi håûp :
- Thuäúc låûi tiãøu nhoïm thiazide : nguy cå laìm tàng calci huyãút do laìm giaím thaíi træì calci taûi tháûn.

CHÄÚNG CHÈ ÂËNH: Tàng calci maïu, bãûnh soíi calci.
Máùn caím våïi vitamine D

Leave a Reply