Hướng dẫn Xuất hàng (Bán thuốc – vật tư)

Kích menu Công việc trên menu chính, kích Xuất hàng để mở form xuất

Nhấn nút Thêm để tạo một hóa đơn xuất mới.

Nhập như hình trên.
Nếu bạn chọn khách hàng khó khăn, chú ý bên phải danh mục khách hàng có 3 nút chọn:
- Nút [-] dùng thu gọn danh mục, chỉ hiện những khách hàng, không có nhà cung cấp. Sau khi nhấn sẽ đổi nhãn nút sang dấu [+], nếu nhấn sẽ mở rộng danh mục gồm khách hàng và nhà cung cấp.
- Nút thứ 2 mở danh mục khách hàng, có thể dùng để thêm khách hàng mới chưa có trong danh mục.
- Nút thứ 3 mở danh mục những nhà cung cấp, chỉ dùng khi xuất hàng trả lại cho nhà cung cấp.

Comments are closed.